Privacybeleid

Privacyverklaring in kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Europese wet databescherming (GDPR, General Data Protection Regulation)
 

Landbouwmechanisatiebedrijf Jan Krol VOF (Jan Krol LMB)

Langeweg 16
9861 GD Grootegast
Telefoon: 0594-0594 612 388

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jan Krol LMB verwerkt uw persoonsgegevens omdat u als klant of leverancier of middels een contact (e-mail/telefoon/schrijven) een aantal van deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Data-element 
data afkomstig van: 
voor- en achternaam klant
adres, woonplaats klant
telefoonnummer klant


 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (data m.b.t. ras, godsdienst, politieke/seksuele voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden)

Onze website en organisatie verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.Doel en basis van verwerken persoonsgegevens

Jan Krol LMB verwerkt persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden indien dit nodig is i.v.m. uitvoering van haar activiteiten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jan Krol LMB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Jan Krol LMB bewaart verkregen persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn  

Categorie persoonsgegevens  Bewaartermijn
contactinformatie jaar na laatste stallingsperiode


 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jan Krol LMB verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een Internetsite plaatst op het apparaat (pc, smartphone, tablet) waarmee een bezoeker surft; cookies worden uitgelezen door de browser (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Edge, Safari) bij het openen van een internetpagina.


Veelal moet een bezoeker vooraf aan het bezoeken van een site formeel toestemming worden gevraagd voor dit cookie-gebruik; in een aantal uitzonderingsgevallen mag worden volstaan met de verklaring waarin het cookie-gebruik is beschreven.
Cookies, noodzakelijk om een site technisch juist te laten functioneren, mogen altijd worden geplaatst

Jan Krol LMB gebruikt op haar websites alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 
Wij plaatsen een directe 'technische' cookie op uw apparaat (pc, tablet, smartphone) om de site correct te laten werken:

Vanuit de EU e-privacy Directive kunnen we volstaan met aanduiden en beschrijven van ons cookie-gebruik in deze Privacyverklaring, en is er geen noodzaak site-bezoekers toestemming te vragen voor ons cookie-gebruik.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om door ons bewaarde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan Krol LMB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jankrol.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan in het identiteitsbewijs), ID-nummer en BSN-nummer zwart; dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jan Krol LMB neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jankrol.nl.