Stallingsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Caravanstalling-Jan Krol, Legolaan 6-8, 9861 AT Grootegast.

 

 1. De prijs voor stalling van een object wordt vastgesteld aan de hand van de totale lengte en de breedte van het gestalde, inclusief dissel.
  Opgegeven maten worden gecontroleerd; bij afwijking geldt de door "Caravanstalling-Jan Krol" gemeten maat.
 2. Tarieven voor stalling en eventueel aanvullende tarieven voor frequenties van ophalen of brengen van een stallingsobject zijn gepubliceerd op internetsite www.caravanstalling-jankrol.nl; voor de verschillende categorieën stallingsobjecten gelden verschillende tarieven en condities.
 3. Bij de vaststelling van de frequentie van ophalen/brengen geldt eenmaal halen + eenmaal brengen als één keer.
 4. "Caravanstalling-Jan Krol" behoudt zich het recht voor tarieven jaarlijks aan te passen.
 5. Voordat het te stallen object in de stalling wordt geplaatst dienen gasflessen, brandgevaarlijke materialen en vochtaantrekkers te zijn verwijderd.
 6. De stallingsovereenkomst wordt, indien niet anders is afgesproken, aangegaan voor een jaar.
 7. Het stallingsjaar vangt aan op de dag van de eerste aflevering.
 8. Wanneer u het gestalde komt ophalen in de periode 1 maart tot en met 30 september, dient u dit minimaal 3 werkdagen van tevoren te melden.
  Dit geldt ook voor het terugbrengen van het gestalde.
  In de winterperiode 1 oktober tot en met 28/29 februari alleen in onderling overleg, aanvraag bij voorkeur via Internetsite www.caravanstalling-jankrol.nl.
 9. Bij opgave via Internet dient u te wachten op een bevestiging van de gemaakte afspraak.
 10. Stalling geschiedt geheel op eigen risico.
 11. Na de stalling is het niet mogelijk de stallingsruimte te betreden. Dit geldt ook wanneer u spullen naar het gestalde wilt brengen of er uit wilt verwijderen.
 12. Het gestalde kan te allen tijde door de verhuurder worden verplaatst.
 13. Het gestalde mag niet door de huurder worden verplaatst.
 14. Openingstijden: op telefonische afspraak.
  Op zon- en feestdagen gesloten, zowel voor ophalen/brengen als voor het maken van telefonische afspraken.
 15. Het gestalde dient door de eigenaar naar behoren te zijn verzekerd. Verzekerd dient te zijn: het gestalde inclusief daarop of daaraan gemonteerde onderdelen, alsmede de inventarisstukken.
  De verzekering dient te worden aangegaan voor schade ontstaan: door een van buiten komend onheil, door brand, blikseminslag, ontploffing, zelfontbranding, door kwaadwilligheid en door diefstal en vermissing.
 16. De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
  Wanneer er geen expliciete opzegging plaats vindt, wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor een volgende stallingsperiode.
  Wanneer de stallingsovereenkomst door de eigenaar van het gestalde voor de afloop van het stallingsjaar wordt opgezegd, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd, met uitzondering van het bepaalde in artikel 17.
 17. Indien van overheidswege bezwaar wordt gemaakt tegen de stalling van het gestalde ineen loodsofwel op hetbuitenterrein van "Caravanstalling-Jan Krol", dan zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden en is huurder verplicht het gestaldebinnen 14 dagen na aanzegging door de verhuurdervan de terreinen van "Caravanstalling-Jan Krol" te verwijderen.
  In deze gevallen heeft huurder recht op teruggave van het door hem betaalde factuurbedrag met inachtneming van de reeds genoten stallingsperiode.
 18. Door ondertekenen van het contract en gelijktijdige contante betaling van de stallingsprijs komt tussen "Caravanstalling-Jan Krol" en de eigenaar van het gestalde een stallingsovereenkomst tot stand.
 19. Huurder verklaart met ondertekening van de stallingsovereenkomst akkoord te gaan met de stallingsvoorwaarden.
 20. Het is niet toegestaan in de stalling of op het buitenterrein verkoopacties te ondernemen.